Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2021

HCL nr. 78-84 din 06.08.2021

HCL nr. 71-77 din 16.07.2021

HCL nr. 69-70 din 28.06.2021

HCL nr. 68 din 28.06.2021

HCL nr. 67 din 28.06.2021

HCL nr. 66 din 28.06.2021

HCL nr. 65 din 28.06.2021

HCL nr. 60-64 din 28.06.2021

HCL nr. 59 din 25.06.2021

HCL nr. 57-58 din 28.05.2021

HCL nr. 56 din 20.05.2021 – desemnare reprezentant legal in relatia cu AGA ADIB SI CRAB

HCL nr. 55 din 20.05.2021 – desemnare reprezentant in relatia cu AFIR

HCL nr. 54 din 20.05.2021 – regulament utilizare baze sportive

HCL nr. 53 din 20.05.2021 – instituire taxa utilizare infrastructura locala

HCL nr. 52 din 20.05.2021 – alegere presedinte de sedinta

HCL nr. 51 din 29.04.2021 privind aprobarea DG actualizat pt obiectivul de investitie Alimentare cu apa a localitatilor Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, com. Gura Vaii, jud. Bacau

HCL nr. 50 din 29.04.2021 privind aprobarea si completarea preturilor ori tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apa si canalizare

HCL nr. 49 din 29.04.2021 privind aprobarea Acordului colectiv de munca si Contractului colectiv de munca ale salariatilor

HCL nr. 48 din 29.04.2021 privind aprobarea incheierii contractului de servicii silvice pentru fondul forestier aflat in propritatea comunei Gura Vaii

HCL nr. 47 din 29.04.2021 privind aprobarea contributiei Consiliului Local al comunei Gura Vaii la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap

HCL nr. 46 din 29.04.2021 privind aprobarea Planului anual de perfectionare profesionala pt functiile de demnitate publica

HCL nr. 45 din 29.04.2021 privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare

HCL nr. 44 din 29.04.2021 privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public din com. Gura Vaii

HCL nr. 43 din 29.04.2021 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciului de Iluminat Public

HCL nr. 42 din 21.04.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al comunei Gura Vaii pt anul 2021

HCL nr. 41 din 29.03.2021 privind starea economica, sociala si de mediu a com. Gura Vaii pe anul 2020

HCL nr. 40 din 29.03.2021 privin acordul de principiu pt realizarea inv. Deviere aductiune apa Zona UTON pe o distanta de aproximativ 100 ml, Municipiul Onesti

HCL nr. 39 din 29.03.2021 privind aprobarea transformarii unor posturi vacante din aparatul de specialitate al Primarului com. Gura Vaii, jud. Bacau

HCL nr. 38 din 29.03.021 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui numar de 200 imobile apartinand domeniului privat al Comunei Gura Vaii, jud Bacau
Anexa nr. 1 la HCL nr. 38 din 29.03.2021
Anexa nr. 2 la HCL nr. 38 din 29.03.2021
Anexa nr. 3 la HCL nr. 38 din 29.03.2021
Anexa nr. 4 la HCL nr. 38 din 29.03.2021
Anexa nr. 4A la HCL nr. 38 din 29.03.2021

HCL nr. 37 din 22.03.2021 privind aprobarea nr. de posturi pt asistenti personali ai persoanelor cu handicap si nr. de ondemnizatii pt anul 2021

HCL nr. 36 din 22.03.2021 privid aprobarea contractului de prestari servicii ce se va incheia cu Cab Indiv. de Insolventa Gaman Adrian Ionut si a onorariului corespunzator prestat

HCL nr. 35 din 22.03.2021 privind aprobarea indicatorilor teh-economici ai obiectivului de inv. Reabilitare drumuri locale in satele Gura Vaii, Temelia, Dumbrava, com. Gura Vaii, jud. Bacau

HCL nr. 34 din 05.03.2021 privind aprobarea procedurii privind plata taxei speciale de salubritate datorata la nivelul com. Gura Vaii

HCL nr. 33 din 05.03.2021 privind decontarii cheltuielilor efectuate de CMI Matache Luminita SRL

HCL nr. 32 din 05.03.202 privind completarea HCL nr. 98 din 23.12.2020 privind aprobarea indic. teh.economici pt obiectivele de investitii ce se vor desfasura in com. Gura Vaii

HCL nr. 31 din 05.03.2021 privind aprobarea Reg de org si desfasurare a serviciului de transport persoane in regim de taxi pe teritoriul com Gura Vaii

HCL nr. 30 din 05 .03.2021 privind aprobarea Reg de organizare a pasunatului pe raza com. Gura Vaii

HCL nr. 29 din 26 feb 2021 privind aprobarea asigurarii finantarii de la bugetul local pt categ de cheltuieli – Extindere retea de alimentare cu apa potabila in com. Gura Vaii

HCL nr. 28 din 26 feb 2021 privind aprobarea realizarii inv. – Extindere retea de alimentare cu apa potabila in com Gura Vaii

HCL nr. 27 din 26 feb 2021privind aprobarea consumului lunar de carburant pt autovehiculele si utilajele aflate in dotarea Primariei Gura Vaii

HCL nr. 26 din 26 feb 2021 privind aprobarea normelor procedurale privind vanzarea prin lic. publica a bunurilor imobile (teren+constructii) aftale in dom. privat al com. Gura Vaii

HCL nr. 25 din 26.02.20201 privind aprobarea predarii fara plata a patrimoniului Bibliotecii comunale Gura Vaii

HCL nr. 24 sin 26.02.2021 privind dezlipirea unei suprefete de 2500 mp teren pasune situata in extravilan nr. cadastral 60257, com Gura Vaii

HCL nr. 23 din 26.02.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Vaii si aprob inscrierii in CF a unei suprafete de 2500 mp teren curti constructii , situata in intravil. ampl. Rotunda

HCL nr. 22 din 26.02.2021 privind atestarea apartenentei la domeniul privat al com Gura Vaii si aprobarea inscrierii in CF a unei supraf. de 2500 mp teren pasune situate in extravilanul com. Gura Vaii

HCL nr. 21 din 26.02.2021 privind aprobarea modificarii unor contracte incheiate de comuna Gura Vaii

HCL nr. 20 din 26 feb 2021 privind abrogarea HCL nr. 99 din 2020 privind aprobarea prelungirii contractului de lucrari nr. 12744 din 2019

HCL nr. 19 din 26 feb 2021 privind indreptarea erorii materiale din HCL nr. 93 din 2020 privind infiintarea Serviciului de Utilitati Publice

HCL nr. 18 din 26 feb 2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de Utilitati Publice pt anul 2021

HCL nr. 17 din 26 feb 2021 privind aprobarea preluarii ca venit al bugetul local SURSA A pt anul 2021 a exedentului SURSEI E de finantare

HCL nr. 16 din 26 feb 2021 privind actualizarea si aprobarea utilizarii exedentului bugetar din anul 2020 in anul 2021

HCL nr. 15 din 26 feb 2021 privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale com. Gura Vaii la data de 31 dec 2020

HCL nr. 14 din 26 feb 2021 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Gura Vaii pt urmatoarele 3 luni

HCL nr. 13 din 25 ianuarie 2021 privind asigurarii finantarii de la Bugetul Local pt categ de cheltuieli ca nu se finanteaza de la Bugetul de Stat prin PNDL pt inv. Alimentare cu apa a localitatilor

HCL nr. 12 din 25 ianuarie 2021 privind aprobarea actualizarii andicatorilor tehnico-economici pt obiectivul de inv. Alimentare a apa a localitatilor Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata

Hotararea nr 11 din 19.01.2021

HCL nr. 10 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniv de stat de pe raza teritoriala a comunei Gura Vaii , jud Bacau pentru anul scolar 2021-2022

HCL nr. 9 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii exedentului bugetului local al comunei Gura Vaii

HCL nr. 8 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea Dispozitiei nr. 4 din 07 ianuarie 2021 privind acoperirea definitiva a exedentului bugetar local al comunei Gura Vaii

HCL nr. 7 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea programului de masuri pt asigurarea curateniei, buna gospodarire si infrumusetarea comunei Gura Vaii

HCL nr. 6 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021

HCL nr. 5 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la contractul de pasune cu nr. 10154 din 08.04.2020

HCL nr. 4 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea acordarii unui ajutor de inmormantare d-nei Iovu Mariana , sat Capata

HCL nr. 3 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 100 din 23 decembrie 2020

HCL nr. 2 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a structurii Primariei comunei Gura Vaii

HCL nr. 1 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului