– Proiecte de hotărâri

Proiecte de hotărâri 2024


Proiect de hotărâre privind atribuirea unei denumiri „Grădiniței cu Program Normal,” situată în satul Gura Văii, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Proiect de hotărâre vizând aprobarea denumirii Căminului Cultural Gura Văii.

Proiect de hotărâre vizând instituirea unor facilități fiscale pentru donatorii de sânge.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea evenimentului „Sărbătorile Paștelui”.

Proiect de hotărâre nr. 2192/05.03.2024 – privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local care pot fi realizate în anul 2024 de către beneficiarii prevederilor Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Proiect de hotărâre nr. 2237/06.03.2024 – privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2024.

Proiect de hotărâre nr. 2268/07.03.2024 – privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență, a ajutoarelor comunitare și a situațiilor deosebite pentru care se acordă ajutoarele de urgență din bugetul local al comunei Gura Văii.

Proiect de hotărâre nr. 2505/18.03.2024 – privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Lucrări de întreținere, reparații curente și sistematizare clădire Primărie și Cămin Cultural, sat Gura Văii, comuna Gura Văii, județ Bacău”.

Proiect de hotărâre nr. 2555/18.03.2024 – privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reparații la interior și exterior, amenajare curte Cămin Cultural Dumbrava”.

Proiect de hotărâre nr. 2590/19.03.2024 – aprobarea desfășurării evenimentului cultural – artistic – ,,Festival Istoric – Gura Văii, parte din Altarul de Jertfă și Eroism al Bacăului – Ediția a  III-a.

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu cu obiecte de inventar situat în Satul Gura Văii, Strada Principală, nr. 38 A, comuna Gura Văii, județ Bacău, către Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău – Post Poliție Gura Văii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării tip sprijin financiar nerambursabil depuse de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale a comunei Gura Văii în anul 2024.

Proiect de hotărâre privind aprobarea creșterii gradului de acces la apă potabilă prin suplimentarea de branșamente individuale gratuite pentru cetățenii comunei Gura Văii.

Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, județul Bacău, format din teren în suprafață de 1527 mp și Anexa Gospodărească în suprafața construită de 80 mp.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de igienizare și reabilitare fațadă clădire Primărie și Cămin Cultural”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și al indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Clădire Administrativă, sat Motocești, comuna Gura Văii, județ Bacău – rest lucrări de executat”.

Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023.

Proiect de hotărâre privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Gura Văii, Primăriei Gura Văii, Consiliului local Gura Văii și Comisiei Locale de Fond Funciar Gura Văii.

Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publica de interes local a obiectivului de investiții. “EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU” conform C.U. nr. 22/27.12.2022 și acordul de scoatere definitivă din circuitul agricol al terenului în suprafață de 1.000 mp – extravilan arabil, identificat prin nr. cadastral 60445 – bun care aparține domeniului privat al unității administrativ – teritoriale com. Gura Văii, jud. Bacău.

Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului mediu pentru auto vehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniului Primăriei Gura Văii, județ Bacău, pentru anul 2024.

Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, în anul 2024.

Proiecte de hotărâri 2023


Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2024-2025.

Proiect de hotărâre privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al Comunei Gura Văii.

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui lot de teren, în suprafață de 316 mp, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea prelungirii contractului cu Romprest S.A.

Proiect de hotărâre privind stabilirea drepturilor salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, în anul 2024.

Proiect de hotărâre stabilire taxă de salubrizare pentru utilizatorii casnici în anul 2024.

Proiect de hotărâre stabilire taxă de salubrizare pentru utilizatorii noncasnici în anul 2024.

Proiect de hotărâre aprobare taxe și impozite locale 2024.

Proiect de hotărâre privind aprobarea programării efectuării concediului de odihnă aferente primarului și viceprimarului Comunei Gura Văii, județul Bacau, pentru anul 2024

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spațiului cu destinația cabinet medical (dispensar uman Dumbrava) și a terenului aferent din Comuna Gura Văii, sat Dumbrava, strada Dealul Oanei, nr. 126, Comuna Gura Văii, Județul Bacău.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2023.

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsuri administrative pentru anul 2024.

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității PUG.

Proiectul de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024.

Proiectul de hotărare cu privire la abrogarea HCL nr. 70 din 28.06.2021 privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului – Dispensar Uman din satul Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău către – Cabinet Medical Individual „Matache Luminița” pentru prestarea de servicii medicale.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită.

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre cu privire la modificarea și completarea art. 1 litera g) din Hotărârea nr. 91 din 31 iulie 2023 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.

Raport de specialitate la proiectul de hotărâre privind aprobarea Registrului Spațiilor Verzi din comuna Gura Văii.

Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de teren din comuna Gura Văii, în vederea desemnării unor reprezentanți ai acestora în Comisia Locala de Fond Funciar Gura Văii.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării sărbătorii publice, stabilită prin lege, a Noului An și a bugetului alocat pentru aceasta.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a proiectului „Înființare Platformă Comunală pentru gunoi de grajd in Comuna Gura Văii, Județul Bacău”.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea creșterii condițiilor sanitar-veterinare în vederea prevenirii și combaterii unor boli la efectivul de ovine și caprine de pe raza comunei Gura Văii, județul Bacău.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către Primarul comunei Gura Văii, tranșa a II-a.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Tanasa Daria, pentru obținerea unor rezultate deosebite.

Proiect de Hotărâre privind acordarea unui stimulent în natură pentru elevii de pe raza comunei ce au obținut cele mai mari medii la examenele de evaluare națională, sesiunea iunie 2023.

Proiect de Hotărâre privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Gura Văii pentru S.C. Orange România S.A., în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora.

Proiect de Hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Comuna Gura Văii și Asociația ,,Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România,,

Proiect Rectificare de Buget.

Reziliere contract închiriere pășuni între Comuna Gura Văii și II Abageru Irina.

Reziliere contract închiriere pășuni între Comuna Gura Văii și II Ciubotaru Carmen.

Reziliere contract închiriere pășuni între Comuna Gura Văii și Cristian Constantin.

Utilizarea excedentului rezultat la finele anului 2022.

Proiect de hotărâre modificare Organigrama și stat nominal de funcții pentru anul 2023.
Organigrama.

Proiect de hotărâre privind modul de ținere la zi al Registrului Agricol la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău.

Proiect de hotărâre aprobare dezlipire imobil.

Proiect de hotărâre neasumare derulare achiziție Programul pentru Scoli.

Proiect de hotarâre ,,Digitalizare în folosul cetățeanului.”

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 4007/24.03.2023 privind aprobare contului de executie al bugetului de venituri și cheltuieli, pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare al comunei Gura Văii la 31.12.2022.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 3960/23.03.2023 acordarea unui drept de uz și servitute, cu titlu gratuit, pentru suprafața de 151,00 mp din terenul proprietate publică a comunei Gura Văii, în favoarea SC Borzești Power SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 62068.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 3287/07.03.2023 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Gura Văii. a unui teren situat în satul Gura Văii, Strada Principală, comuna Gura Văii, județul Bacău.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 3295/07.03.2023 privind regulament ul de atribuire directă pășuni.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 2776/23.02.2023 privind aprobarea depunetii cererii de finanțare, prin Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat, „Consolidare, modernizare și refuncționalizare clădire administrativă Pătrășcani”.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 2659/21.02.2023 privind aprobarea organizării evenimentului intitulat „Strămutare Erou Sublocotenent Turturică Gheorge”.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre nr. 2654/21.02.2023 privind Rectificarea Bugetului Local al com. Gura văii, jud. Bacău, pe anul 2023.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre cu privire la avizare și aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Gura Văii, județul Bacău”

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv Curița Sticlărie , în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CUPA OFFROAD GURA VĂII 2023  ”,  în perioada 23-25 iunie 2023

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Terioriala Gura Vaii , judetul Bacau avand ca obiect asigurarea colaborarii interinstitutionale a MMSS cu UAT Gura Vaii in cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS-SIIMMSS “Cod MySMIS130963

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gura Văii, județul Bacău.

Transparență decizională:
Proiect de hotărâre aprobare încheiere convenție civilă de prestări servicii.

Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Gura Văii pentru anul 2023

Proiecte de hotărâri 2022 – 2020


Proiect de hotărâre nr. 11382 din 07.12.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, aplicabile în anul 2023.

Transparență decizională:
– Proiect de hotărâre atestare apartenență la domeniul public al comunei Gura Văii a unui teren situat în satul Gura Văii, str. Principală nr. 6.

Transparență decizională:
– Proiect de hotărâre taxe și impozite locale 2023.

Transparență decizională:
– Proiect de hotarâre – taxa de salubrizare 2023.

Proiect de Hotărâre nr. 10271/31.10.2022 privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a Comunei Gura Văii, județul Bacău.
– – Descarcă de aici Strategia de dezvoltare locală a comunei Gura Văii.

Proiect de Hotărâre nr. 10268/31.10.2022 privind aprobarea cuantumului și numărul burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2022 – 2023.

Proiect de Hotărâre nr. 9521/10.10.2022 privind aprobarea  instituirii și derulării, la nivelul comunei Gura Văii a programului multiannual de interes public “Programul Local Rabla”.

Transparenţa decizională:
– Proiect de Hotărâre – privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru şi Carte funciară a imobilului Drum Comunal DC 112 Gura Văii – Viişoara (com Ştefan Cel mare), aflat în extravilanul satului Gura Văii, comuna Gura Văii, judeţ Bacău – domeniul public al UAT Gura Văii.

Transparență decizională
– PH privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea normelor de conviețuire socială la nivelul comunei Gura Văii.

Proiecte de hotărâri ce vor fi supuse aprobării la ședința ordinară a Consiliului Local din 26 septembrie 2022

PH privind validarea mandatului de Consilier local

PH privind aprobare Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Primarului

PH privind valorificare bunuri scoase din functiune

PH privind valorificare bunuri scoase din functiune apartinand patrimoniului privat

PH privind aprobare instalare traseu fibra optica

PH privind modificarea HCL nr. 42 din 18.04.2022

PH privind alegerea presedintelui de sedinta

PH privind vanzare teren prin licitatie publica

PH privind vanzare prin licitatie publica a 41 loturi de teren(curti,constructii)

PH rectificare bugetara

PH privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării MONOGRAFIEI

PH privind aprobarea rezilierii Contractului de concesiune nr.10567 din 09.08.2018

PH privind încetarea înainte de termen a mandatului de consilier local al domnului Mihalcea Valerică si vacantarea unui post de consilier

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE privind aprobarea asocierii între Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local, şi Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv Curița Sticlărie , în vederea susţinerii evenimentului sportiv „CUPA OFFROAD GURA VĂII 2022 ”, în perioada 15-17 IULIE 2022

PROIECTUL DE HOTĂRÂRE Privind: Privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării MONOGRAFIEI COMUNEI GURA VĂII

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Văii, judeţul Bacău, a unui număr de 42 loturi teren(curți-construcții) situate în intravilanul amplasamentului Rotunda, comuna Gura Văii, județ Bacău
– Anexa la PH 4368

PH aprobare buget 2022 si modificare organigrama/stat de functii
– Anexa 1/2
– Raspuns ANFP


Proiect de hotarare stabilire taxa de salubritate si regulament de aplicare

Pr. de Hot. stimulent financiar nou nascuti

Pr. de Hot. regulament supraimpozitare cladiri si terenuri neingirjite

Pr. de Hot. ajutoare de urgenta

Pr. de Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta

Pr. de Hot. aprobarea bureslor scolare semestrul I

Pr. de Hot. aprobarea acordarii unui premiu pentru rezultate deosebite – Tanase Daria

Pr. de Hot. stabilirea reprezentantului legal pentru sedinta CRAB

Pr. de Hot. privind rectificarea de buget

Pr. de Hot. privind suplimentare ordine de zi

Pr. Hot. privind aprobarea concesionării IMOBILULUI LOT 7

Pr. de Hot. privind ROF COMP AS SOCIALA

Pr. de Hot. asociere cu DELGAZ Extindere retea Patrascani

Pr. de Hot. privind indicatori tehnico economici modernizare infrastructura rutiera si extindere retea apa potabila(4proiecte)

Pr. de Hot. privind planul anual de servicii sociale

Pr. de Hot. privind protocolul de colaborare cu CES

Pr. de Hot. privind rectificare buget pe anul 2021

Pr. de Hot. privind scutire taxa de salubritate

Pr. de Hot. privind finantarea multianuala alimentare cu apa

Pr. de Hot. privind desemnare reprezentanti in CA

Pr. de Hot regulament burse

Pr. de Hot regulament premiere elevi

Pr. de Hot prelungire contract eoliene

Pr. de Hot Stema Comunei

Pr. de Hot privind aprobarea componentei Grupului Local de Lucru pentru problemele rommilor si a Planului local de actiune pt anul 2021

Pr. de Hot privind aprobarea acordarii unui ajutor de urgenta d-nei Chelmus Simona, reprez. legal al minorei Chelmus Maya -Georgiana

Pr. de Hotarare privind desemnarea d-lui Silviu Tinei , primar al Comunei Gura Vaii, reprezentant legal in relatia cu AFIR

Pr. de Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

Proiect stabilire taxe pentru utilizarea infrastructurii de drumuri locale

Proiect Regulament terenuri

Proiect contractare servicii juridice

Pr. de Hot privind aprobarea Acordului colectiv de munca si Contractului colectiv de munca al salariatilor – functionari publici si personal contractual

Pr. de Hot privind aprobarea contributiei Consiliului Local al Com. Gura Vaii la finantarea activitatii de protectie de tip rezidential a persoanei cu handicap

pr. de Hot privind aprobarea delegarii gestiunii serviciului de iluminat public din comuna Gura Vaii

Pr. de Hot privind aprobarea Devizului general actualizat pt obiectivul de inv. Alimentare cu apa a localitatilor Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, com Gura Vaii, jud. Bacau

Pr. de Hot privind aprobarea incheierii contractului de servicii silvice pt fondul forestier aflat in proprietatea comunei Gura Vaii

Pr. de Hot privind aprobarea modalitatii de gestiune a serviciului de salubrizare pt activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare in comuna Gura Vaii

Pr. de Hot privind aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public

Pr. Hot privind aprobarea si completarea preturilor , tarifelor pt unele servicii publice de alimentare cu apa si de canalizare

Pr. Hot privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021

09.04.2021 Proiectul Bugetului Local al comunei Gura Vaii pentru anul 2021

Proiect de hotarare aprobare Strategie Locala de Iluminat public

Proiect de hotarare privind externalizarea Serviciului de Iluminat Public
– Studiu-de-oportunitate-Iluminat
– Caiet de Sarcini-Iluminat Public
– Regulament Iluminat
– Indicatori de performanta Iluminat
– Draft contract delegare

Proiect transformare posturi vacante
Proiect deviere conducta UTON
Raport de stare economica, sociala si de mediu 2020
Proiect de hotarare vanzare imobile

Dispozitia nr. 117 din 16 martie 2021 privind convocarea sedintei ordinare a CL al comunei Gura Vaii
Pr. Hot privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ao ob. deinv. Reabilitare drumuri locale in satele Gura vaii, Temelia, Dumbrava
Pr. Hot privind aprobarea contractului de prestari servicii ce se va incheia cu Cab Indiv. de Insolventa Gaman Adrian Ionut
Pr. Hot privind modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Vaii
Pr. Hot privind aprobarea numarului de posturi pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap si a nr. de indemnizatii pt anul 2021

Convocator sedinta extraordinara 05.03.2021
Proiect de hotarare privind regulamentul Taxi
Proiect de hotarare privind regulamentul de Pasunat
Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 98 din 23.12.2020
Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii plata taxa de salubritate
Proiect de hotarare aprobarea decontarii cheltuielilor ef. de CMI Matache Luminita SRL

Pr. Hot privind aprobarea realizarii inv. Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Gura Vaii
Pr. Hot privind aprobarea asigurarii finantarii de la Bugetul Local pt categ. de cheltuieli care nu se finanteaza de la bugetul de Stat pt inv. Extindere retea de alimentare cu apa potabila
Dispozitia nr 70 din 25 februarie privind suplimentarea ordinii de zi

Convocator si dispozitii – sedinta ordinara 26.02.2021
– Pr. Hot 1
– Pr. Hot 2
– Pr. Hot 3
– Pr. Hot 4
– Pr. Hot 5
– Pr. Hot 6
– Pr. Hot 7
– Pr. Hot 8
– Pr. Hot 9
– Pr. Hot 10
– Pr. Hot 11
– Pr. Hot 12
– Pr. Hot 13
– Pr. Hot 14

Proiect de hotarare cheltuieli neeligibile alimentare cu apa
Sedinta de indata 19.01.2021
Proiect de hotarare privind actualizare indicatori alimentare cu apa rest de executat


Proiect de hotarare – privind aprobarea modificarii si completarii HCL nr. 100 din 23.12.2020 privind aprobarea demararii procedurii de dizolvare si lichidare a SPLGCGV SRL

Proiect de hotarare – privind aprobarea acordarii unui aj de inmormantare d-nei Iovu Mariana , sat Capata

Proiect de hotarare – privind aprobarea incheierii actului aditional nr. 1 la contractul de inchiriere pasuni

Proiect de hotarare – privind aprobarea organizarii retelei scolare

Proiect de hotarare – privind aprobarea planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021

Proiect de hotarare – privind aprobarea programului de masuri pt asigurarea curateniei

Proiect de hotarare – privind aprobarea Disp. nr. 4 din 7.01.2021 privind acoperirea definitiva din ex. bugetar

Proiect de hotarare – privind aprobarea utilizarii exedentului bugetului local


Proiect de hotarare – Aprobarea modificarii si completarii organigramei si statului de functii

Proiect hotarare – aprobarea Programului de măsuri pentru asigurarea curățeniei, buna gospodărire și înfrumusețarea comunei Gura Văi

Proiect de hotarare infiintare serviciul de utilitati publice

Proiect de hotarare ridicare drept de administrare SCSCPGC Gura Vaii SRL

Proiect de hotarare rectificare buget local 2020

Proiect de hotarare privind înregistrarea Primăriei Comunei Gura Văii în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

Proiect de hotarare transformare functie contractuala asistent medical comunitar gr IA in functie contractuala asistent medical comunitar gr II

Delegare reprezentant in relatia cu AFIR – Achizitionarea de dotari pentru sprijinirea conservarii si valorificarea traditiilor locale

Delegare reprezentant in relatia cu AFIR – Achizitie buldoexcavator

Valorificarea prin vanzare bunuri scoase din functiune

Instituirea si aprobarea masurilor fiscale de anulare a obligatiilor bugetare restante la data de 31.03.2020

Darea in administrare imobile catre scoala Gimnaziala nr. 1

Desemnarea membri in consiliul de administrarare a scoli Gimnaziale nr. 1

Incetare contract de administrare a D-nei Netidu Stefania

Aprobarea delegatului satesc la sedintele consiliului

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli trimestrul IV 2020

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli