Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2022

HCL nr. 62 din 30.06.2022 – privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări amenajare exterior cladire administrativă Strada Pătrășcani
HCL nr. 61 din 30.06.2022 – privind aprobarea organizării FESTIVALULUI ABSOLVENȚILOR – EDIȚIA I- 2022 şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program
HCL nr. 60 din 30.06.2022 – privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea Doamnei SIMION GABRIELA
HCL nr. 59 din 30.06.2022 – privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 58 din 06.06.2022 – privind aprobarea acordării unui stimulent educațional în natură sub formă de carte elevilor ce urmează cursurile Școlii Gimnaziale nr.1 Gura Văii
HCL nr. 57 din 06.06.2022 – privind aprobarea emiterii Notificării de încetare a Contractului de închiriere nr.19 din 2002 încheiat între Primaria Gura Văii și Telekom Romania Communication SA
HCL nr. 56 din 06.06.2022 – privind aprobarea încetării Contractului de inchiriere pășuni nr.10192 din 09.04.2020 , încheiat între Comuna Gura Văii și Grezciuc Benone
HCL nr. 55 din 06.06.2022 – privind aprobarea încetării de drept a Contractului de concesiune nr.11400 din 15.05.2017 , încheiat între Comuna Gura Văii și Grezciuc Benone
HCL nr. 54 din 06.06.2022 – privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Văii a unui numar de 42 loturi teren
HCL nr. 53 din 06.06.2022 – privind aprobarea asocierii intre Comuna Gura Vaii si Federatia Roma de Automobilism Sportiv
HCL nr. 52 din 06.06.2022 – privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării monografiei
HCL nr. 51 din 24.052022 – privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC” „Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui ~Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public~ la nivelul Comunei Gura Vaii, judetul Bacau”
HCL nr. 50 din 18.05.2022 – privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Gura Văii la finanțarea activității de protectie de tip rezidențial a persoanei cu handicap
HCL nr. 49 din 18.05.2022 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gura Văii nr.27 din 16.03.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021
HCL nr. 48 din 18.05.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări amenajare exterior Clădire Administrativă Strada Pătrășcani(Cătun Pătrășcani) , comuna Gura Văii, județul Bacău
HCL nr. 47 din 18.05.2022 – privind stabilirea activității delegatului sătesc în cadru Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrație publică locală, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei
HCL nr. 46 din 18.05.202 – privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al comunei Gura Văii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții- „Alimentare cu apă, localitățilea Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău
HCL nr. 45 din 18.05.2022 – privind alegerea Președintelui de ședință
HCL nr. 44 din 09 mai 2022 – privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 incheiat între comuna Gura Văii și asocierea S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Alimentare cu apă, localitățile a Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,,
HCL nr. 43 din 18.04.2022 – privind introducerea in domeniul privat al comunei Gura Vaii a unui imobil format din teren in suprafata de 408 mp si spatiu comercial cu suprafata construita de 218,74 mp
HCL nr. 42 din 18.04.2022 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Gura Vaii in domeniul privat al comunei Gura Vaii a unor imobile
HCL nr. 41 din 18.04.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare Strada Patrascani in comuna Gura Vaii, judetul Bacau”
HCL nr. 40 din 18.04.2022 – privind aprobarea Act aditional nr.5 la contract de concesiune ADIS
HCL nr. 39 din 18.04.2022 – privind aprobarea asigurarii finantarii de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la Bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii Alimentare cu apa localitatile Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau
HCL nr. 38 din 18.04.2022 – privind aprobarea Devizului General actualizat , dupa incheierea contractului de executie pentru obiectivul de investitii ,, Alimentare cu apa localitatile Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau,,
HCL nr. 37 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de sistematizare zona adiacenta sediu Primarie
HCL nr. 36 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa Strada Patrascani
HCL nr. 35 din 2022 – privind aprobarea burselor scolare SEMII an 2021 2022
HCL nr. 34 din 2022 – privind probare drept de uz si servitute 0,5 mp pt DELGAZ GRID SA
HCL nr. 33 din 2022 – privind aprobare concesiune pasuni
HCL nr. 32 din 2022 – privind infiintare sistem inteligent de gaze
HCL nr. 31 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnic economici Alimentare cu apa – Rest de executat
HCL nr. 30 din 2022 – privind aprobarea Rof Consiliu
HCL nr. 29 din 2022 – privin desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar
HCL nr. 28 din 2022 – privind acordarea unui ajutor de urgenta D-nei Chelmus Simona
HCL nr. 27 din 2022 – privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021
HCL nr. 26 rectificare de buget
HCL nr. 25 lotizare intravilan
HCL nr. 24 concurs director scoala
HCL nr. 23 cumparare imobil
HCL nr. 22 nota conceptuala si tema de proiectare strada patrascani
HCL nr. 21 inchidere cont de executie 2021
HCL nr. 20 atribuire directa lot 5000 mp teren
HCL nr. 19 alegere presedinte de sedinta
HCL nr. 18 din 14.02.2022 – privind modificarea organigramei si a statului nominal de functii al apratului de specialitate
HCL nr. 17 din 14.02.2022 – privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gura Vaii pe anul 2022
HCL nr. 16 Extindere retea apa potabila
– Anexa la HCL 16
HCL nr. 15 înfiintare canalizare
– Anexa la HCL 15
HCL nr. 14 modificare Anexa la HCl 128 din 2021
HCL nr. 13 aprobare POFP 2022
HCL nr. 12 aprobare Plan minoritati rome
HCL nr. 11 aprobare consum pentru parc auto
HCL nr. 10 Regulament acordare vouchere
HCL nr. 9 Nr.posturi asistenti personali
HCL nr. 8 Achizitionare Servicii Juridice
HCL nr. 7 Plan de actiune VMG
HCL nr. 6 aprobare restricții circulație
HCL nr. 5 aprobare retea școlara 2022-2023
HCL nr. 4 Introducere in domeniul privat
– Anexa la HCL nr. 4 din 2022
HCL nr. 3 Atestare apartenenta
HCL nr. 2 Reziliere Contract Pasuni
HCL nr. 1 Buget Serviciu Public