Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2022

HCL nr. 132 din 21.12.2022 privind aprobarea unor documentații tehnico-economice și a devizelor generale pentru următoarele obiective de investiții: „Amenajări interioare Clădire Administrativă Capăta, comuna Gura Văii, județ Bacău, amenajări interioare clădire administrativă Păltinata, comuna Gura Văii, județ Bacău, amenajări interioare clădire administrativă Pătrășcani, comuna Gura Văii, județ Bacău”.
HCL nr. 133 din 21.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă in comuna Gura Văii, judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
HCL nr. 134 din 21.12.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT PENTRU INFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI MENAJERE SI MODERNIZAREA RETELEI DE APA POTABILA IN COMUNA GURA VAII, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
HCL nr. 135 din 21.12.2022 privind aprobarea actualizării documentației economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Lucrări de amenajare mormânt de război și construire operă comemorativă Sublocotenent Turturică Gheorghe”.
HCL nr. 136 din 21.12.2022 privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de asistență și reprezentare pentru apărarea intereselor Comunei Gura Văii și ale autorităților publice locale din comuna Gura Văii, pentru anul 2023.
HCL nr. 137 din 21.12.2022 privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Tanasă Daria, pentru obținerea unor rezultate deosebite.
HCL nr. 138 din 21.12.2022 privind adoptarea unor măsuri administrative și bugetare pentru anul 2023.
HCL nr. 139 din 21.12.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Gura Văii, pe anul 2022.
HCL nr. 140 din 21.12.2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local al comunei Gura Văii, pentru anul 2023.
HCL nr. 141 din 21.12.2022 privind stabilirea drepturilor salariale pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, aplicabile în anul 2023.
HCL nr. 142 din 21.12.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ teritorială comuna Gura Văii, județ Bacău.
HCL nr. 143 din 21.12.2022 privind aprobarea studiului de evaluare a impactului asupra sănătăţii şi confortului populaţiei pentru obiectivul de investiţie „Plan urbanistic zonal – centrală electrică eoliană onești – de 85 mw și racord la Stația electrică Borzești.
HCL nr. 131 din 05 decembrie 2022 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă  restant, aferent anului 2022, de către primarul și viceprimarul comunei Gura Văii, în timpul anului 2023.
HCL nr. 130 din 05 decembrie 2022 privind aprobarea efectuarii concediului de odihna de catre primarul comunei Gura Vaii
HCL nr. 129 din 05 decembrie 2022 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Gura Văii a unui teren situat în satul Gura Văii, Strada Principală nr. 6, comuna Gura Văii, județ Bacău
HCL nr. 128 din 05 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2022.
HCL nr. 127 din 21.11.2022 privind aprobarea încheierii unui Contract de prestări servicii de permanenţă/intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor exemplarelor de urs brun din intravilanul Comunei Gura Văii.
HCL nr. 126 din 21.11.2022 cu privire la Modificarea și completarea Hotărârii nr. 112 din 04.11.2022 cu privire la emiterea avizului de principiu a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Centrală electrică eoliană Onești de 85 MW și racord la stația electrică Borzești Municipiul Onești și Comunele Gura Văii și Helegiu, județ Bacău”.
HCL nr. 125 din 21.11.2022 privind aprobarea Rectificării Bugetului Local al comunei Gura Văii, pe anul 2022.
HCL nr. 124 din 21.11.2022 privind aprobarea Programului Cultural „Datini și obiceiuri strămoșești – Comuna Gura Văii” și Regulamentul de Organizare și desfășurare al acestuia.
HCL nr. 123 din 21.11.2022 Privind aprobarea atribuirii denumirii unei străzi din comuna Gura Văii.
HCL nr. 122 din 21.11.2022 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă de către Primarul comunei Gura Văii.
HCL nr. 121 din 21.11.2022 privind acordarea dreptului de uz și servitute, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al Comunei Gura Văii.
HCL nr. 120 din 21.11.2022 privind aprobarea implementării proiectului “Inființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar în comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 119 din 21.11.2022 privind însușirea și aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021 – 2027 a Comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 118 din 21.11.2022 privind trecerea unui imobil – teren – categoria pășune în suprafață de 10000 mp, având nr. cadastral 62023 din domeniul public al comunei Gura Văii în domeniul public al județului Bacău.
HCL nr. 117 din 21.11.2022 Privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții; „Extindere rețea apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gura Văii, județ Bacău”.
HCL nr. 116 – din 04 noiembrie 2022 privind aprobarea cuantumului și numărului burselor școlare pentru elevii înscriși în unitățile de învățământ preuniversitar din Comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2022-2023
HCL nr. 115 – din 04 noiembrie 2022 privind completarea Hotărârilor Consiliului Local al comunei Gura Văii nr. 40 din 11 mai 2020 privind aprobarea concesionării, prin licitație publică,  a unei suprafețe de 5.000 mp, teren curți construcții, situat în intravilanul amplasamentului Rotunda, în domeniul privat al comunei Gura Văii, județul Bacău și nr. 20 din 28 februarie 2022 privind aprobarea concesionării, prin atribuire directă cu negocierea redevenței, a unui imobil (teren) înscris in CF nr. 61694 în suprafață de 5000 mp, proprietatea privată a comunei Gura Văii.
HCL nr. 114 – din 04 noiembrie 2022 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern la nivelul Filialei Judeţene Bacău a AcoR
HCL nr. 113 – din 04 noiembrie 2022 privind aprobarea instituirii și derulării la nivelul comunei Gura Văii a programului multianual de interes public „Programul Local Rabla”
HCL nr. 112 – din 04 noiembrie 2022 privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2022.
HCL nr. 111 – din 04.11.2022 cu privire la emiterea avizului de principiu a documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) – „Centrală electrică eoliană Onești de 85 Mw și racord la stația electrică Borzești Municipiul Onești și Comunele Gura Văii și Helegiu, județ Bacău”
HCL nr. 110 – din 04.11.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
HCL nr. 109 – din 24 octombrie 2022 privind punerea în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 29/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern.
HCL nr. 108 – din 24 octombrie 2022 privind aprobarea aderării Comunei Gura Văii ca membru la Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Bacău.
HCL nr. 107 – din 24 octombrie 2022 privind respingere petiția nr. 9347 din 04.10.2022 depusă de D-l Radu Vasile prin care solicită scutirea taxei de salubritate.
HCL nr. 106 – din 24 octombrie 2022 privind respingere petiția nr. 8678 din 09.09.2022 depusă de D-na Hanganu Mariana Ionela prin care solicită scutirea taxei de salubritate.
HCL nr. 105 – din 24 octombrie 2022 Privind respingere petiția nr. 8677 din 09.09.2022 depusă de D-na Deacu Elena prin care solicită scutirea taxei de salubritate.
HCL nr. 104 – din 24 octombrie 2022 Privind aprobarea unor măsuri pentru îmbunătățirea normelor de conviețuire socială la nivelul comunei Gura Văii.
HCL nr. 103 – din 24 octombrie 2022 privind trecerea unui imobil – teren- categoria pășune în suprafață de 10000 mp, având nr. cadastral 62023 din domeniul privat al comunei Gura Văii  în domeniul public al comunei Gura Văii.
HCL nr. 102 – din 24.10.2022 – Privind aprobarea documentației cadastrale de primă înscriere în sistemul integrat de cadastru și Carte funciară a imobilului Drum Comunal DC 112 Gura Văii – Viișoara (com Ștefan Cel mare), aflat în extravilanul satului Gura Văii, comuna Gura Văii, județ Bacău – domeniul public al UAT Gura Văii.
HCL nr. 101 din 24.10.2022 – privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2022.
HCL nr. 100 din 05.10.2022 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii nr. 82 din 31.08.2022 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui număr de 41 loturi (teren curți construcții), aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 99 din 05.10.2022 cu privire la Modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gura Văii nr. 60 /2019 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 98 din 05.10.2022 privind aprobarea  asigurării finanțării de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli care nu se  finantează de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare  – PNDL pentru obiectivul de investiții “Alimentare cu apă a localitățiilor Temelia , Păltinata , Motocești , Dumbrava și Capăta din comuna Gura Văii, județul Băcau”.
HCL nr. 97 din 05.10.2022 privind aprobarea Devizului General actualizat și al indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiţii: ” Alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județ Bacău.
HCL nr. 96 din 26.09.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Lucrări pentru asigurarea alimentării cu energie electrică la Căminul Cultural Dumbrava”, comuna Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 95 din 26.09.2022 privind aprobarea Rectificării Bugetului local al comunei Gura Văii pentru anul 2022.
HCL nr. 94 din 26.09.2022 Privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în Cartea funciară nr. 60258 Gura Văii, situat în extravilanul comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 93 din 26.09.2022 privind aprobarea rezilierii Contractul de închiriere pășuni nr. 10172/08.04.2020 incheiat între Comuna Gura Văii și I.I. GAMAN I.F. Florin.
HCL nr. 92 din 26.09.2022 privind aprobarea Protcolului de colaborare încheiat între Comuna Gura Văii și Centrul Școlar de Educație Incluzivă nr. 2 Comănești.
HCL nr. 91 din 26.09.2022 privind constituirea Comisiei Locale de Ordine publică a Comunei Gura Văii.
HCL nr. 90 din 26.09.2022 privind reluarea activității de către Domnul Lazăr Ionel, Viceprimar al comunei Gura Văii.
HCL nr. 89 din 13.09.2022 privind rectificarea Bugetului Local pentru anul 2022
HCL nr. 88 din 13.09.2022 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local în Comisia de evaluare a probei de interviu la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat
HCL nr. 87 din 13.09.2022 privind aprobarea Asocierii Comunei Gura Văii cu Asociația Culturală Veteres Milites Sibiu prin Acum TV Onești în vederea desfășurării evenimentului cultural ,,Războiul Carpilor Liberi cu Romanii pe Via Angustia 2022,,
HCL nr. 86 din 13.09.2022 privind aprobarea de principiu a identificării unei suprafețe de teren de 10.000 mp în vederea trecerii acesteia în domeniul public al Județului Bacău pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare DJ 206B Parava – Rădoaia , km 4+650 – 10+516,,
HCL nr. 85 din 13.09.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Comunei Gura Văii în consiliul de administraţie al Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura Văii și în Comisia de evaluare și asigurării a calității în învățământul preuniversitar.
HCL nr. 84 din 13.09.2022 privind validarea mandatului de Consilier local al Domnului Diaconu Sandu în cadrul Consiliului local al Comunei Gura Văii
HCL nr. 83 din 31.08.2022 privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al comunei Gura Văii.
HCL nr. 82 din 31.08.2022 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui număr de 41 de loturi (teren curți construcții), aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău…
HCL nr. 81 din 31.08.2022 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui teren curți construcții, cu suprafața de 1844 metri pătrați, având număr cadastral 61948, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, jud. Bacău…
HCL nr. 80 din 31.08.2022 privind încheierea unui acord cu AJVPS Bacău, gestionarul Fondului Cinegetic nr 48 Borzești și Consiliul Local am Comunei Gura Văii…
HCL nr. 79 din 31.08.2022 privind aprobarea instalării pe raza UAT Gura Văii a unui traseu de fibră optică aparținând S.C. Nextgen Comunication S.R.L., în cadrul unui proiect de dezvoltare a rețelei de date și voce în Comuna Gura Văii, jud. Bacău…
HCL nr. 78 din 31.08.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gura Văii nr. 42 din 18 aprilie 2022 privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei Gura Văii în domeniul privat al comunei Gura Văii a unor imobile…
HCL nr. 77 din 31.08.2022 privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Gura Văii, jud. Bacău…
HCL nr. 76 din 31.08.2022 privind alegerea președintelui de ședință…
HCL nr. 75 din 01.08.2022 – privind participarea Comunei Gura Vaii la programul privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de iluminat public
HCL nr. 74 din 01.08.2022 – privind aprobarea rezilieri contractului de concesionare nr. 10567 din 09.08.2018
HCL nr. 73 din 01.08.2022 – privind incetarea inainte de termen a mandatului de consilier
HCL nr. 72 din 01.08.2022 – privind rectificarea bugetului
HCL nr. 71 din 14.07.2022 – privind aprobarea suspendarii raportului de munca al Dl. Lazar Ionel pe perioada de 2ni – crestere copil
HCL nr. 70 din 14.07.2022 – privind Modificarea si completarea HCL 44/2022
HCL nr. 69 din 08.07.2022 -privind insusirea si aprobarea documentatiei tehnice de dezlipire a imobilului descris in CF nr.61930 Gura Vaii , situat in intravilanul localitatii Gura Vaii
HCL nr. 68 din 08.07.2022 – privind rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Vaii pentru anul 2022
HCL nr. 67 din 08.07.2022 – acordarea unui stimulent financiar elevei Tanasa Daria pentru obtinerea unor rezultate deosebite
HCL nr. 66 din 08.07.2022 – privind aprobarea contractarii unei finantari nerambursabile interne in in valoare de 9 milioane de lei pentru realizarea unor investitii publice de interes local
HCL nr. 65 din 08.07.2022 – privind aprobarea asigurarii de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la Bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii ,,Alimentare cu apa satele Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata
HCL nr. 64 din 08.07.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii Alimentare cu apa satele Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si CapataHCL nr. 63 din 08.07.2022 – privind modificare organigrama
HCL nr. 62 din 30.06.2022 – privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări amenajare exterior cladire administrativă Strada Pătrășcani
HCL nr. 61 din 30.06.2022 – privind aprobarea organizării FESTIVALULUI ABSOLVENȚILOR – EDIȚIA I- 2022 şi aprobarea cheltuielilor legate de acest program
HCL nr. 60 din 30.06.2022 – privind acordarea unui ajutor de urgență pentru înmormântarea Doamnei SIMION GABRIELA
HCL nr. 59 din 30.06.2022 – privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 58 din 06.06.2022 – privind aprobarea acordării unui stimulent educațional în natură sub formă de carte elevilor ce urmează cursurile Școlii Gimnaziale nr.1 Gura Văii
HCL nr. 57 din 06.06.2022 – privind aprobarea emiterii Notificării de încetare a Contractului de închiriere nr.19 din 2002 încheiat între Primaria Gura Văii și Telekom Romania Communication SA
HCL nr. 56 din 06.06.2022 – privind aprobarea încetării Contractului de inchiriere pășuni nr.10192 din 09.04.2020 , încheiat între Comuna Gura Văii și Grezciuc Benone
HCL nr. 55 din 06.06.2022 – privind aprobarea încetării de drept a Contractului de concesiune nr.11400 din 15.05.2017 , încheiat între Comuna Gura Văii și Grezciuc Benone
HCL nr. 54 din 06.06.2022 – privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Văii a unui numar de 42 loturi teren
HCL nr. 53 din 06.06.2022 – privind aprobarea asocierii intre Comuna Gura Vaii si Federatia Roma de Automobilism Sportiv
HCL nr. 52 din 06.06.2022 – privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării monografiei
HCL nr. 51 din 24.052022 – privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului „SISTEM DE MONITORIZARE ȘI SIGURANȚĂ A SPAȚIULUI PUBLIC” „Dezvoltarea sistemului de management local prin implimentarea unui ~Sistem de monitorizare și siguranță a spațiului public~ la nivelul Comunei Gura Vaii, judetul Bacau”
HCL nr. 50 din 18.05.2022 – privind aprobarea contribuției Consiliului Local al Comunei Gura Văii la finanțarea activității de protectie de tip rezidențial a persoanei cu handicap
HCL nr. 49 din 18.05.2022 – privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Gura Văii nr.27 din 16.03.2022 privind utilizarea excedentului bugetar al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2021
HCL nr. 48 din 18.05.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări amenajare exterior Clădire Administrativă Strada Pătrășcani(Cătun Pătrășcani) , comuna Gura Văii, județul Bacău
HCL nr. 47 din 18.05.2022 – privind stabilirea activității delegatului sătesc în cadru Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrație publică locală, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat al comunei
HCL nr. 46 din 18.05.202 – privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local al comunei Gura Văii pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la Bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții- „Alimentare cu apă, localitățilea Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău
HCL nr. 45 din 18.05.2022 – privind alegerea Președintelui de ședință
HCL nr. 44 din 09 mai 2022 – privind aprobarea încheierii Actului Adițional nr.1 la Contractul de execuție lucrări nr. 495/21.01.2022 incheiat între comuna Gura Văii și asocierea S.C.Capital Invest SRL – S.C. AUTOTRUCKS SRL pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Alimentare cu apă, localitățile a Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău- Rest de executat,,
HCL nr. 43 din 18.04.2022 – privind introducerea in domeniul privat al comunei Gura Vaii a unui imobil format din teren in suprafata de 408 mp si spatiu comercial cu suprafata construita de 218,74 mp
HCL nr. 42 din 18.04.2022 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei Gura Vaii in domeniul privat al comunei Gura Vaii a unor imobile
HCL nr. 41 din 18.04.2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii ,,Modernizare Strada Patrascani in comuna Gura Vaii, judetul Bacau”
HCL nr. 40 din 18.04.2022 – privind aprobarea Act aditional nr.5 la contract de concesiune ADIS
HCL nr. 39 din 18.04.2022 – privind aprobarea asigurarii finantarii de la Bugetul Local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de la Bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investitii Alimentare cu apa localitatile Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau
HCL nr. 38 din 18.04.2022 – privind aprobarea Devizului General actualizat , dupa incheierea contractului de executie pentru obiectivul de investitii ,, Alimentare cu apa localitatile Temelia, Paltinata, Motocesti, Dumbrava si Capata, comuna Gura Vaii, judetul Bacau,,
HCL nr. 37 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de sistematizare zona adiacenta sediu Primarie
HCL nr. 36 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru Lucrari de amenajare exterior cladire administrativa Strada Patrascani
HCL nr. 35 din 2022 – privind aprobarea burselor scolare SEMII an 2021 2022
HCL nr. 34 din 2022 – privind probare drept de uz si servitute 0,5 mp pt DELGAZ GRID SA
HCL nr. 33 din 2022 – privind aprobare concesiune pasuni
HCL nr. 32 din 2022 – privind infiintare sistem inteligent de gaze
HCL nr. 31 din 2022 – privind aprobarea indicatorilor tehnic economici Alimentare cu apa – Rest de executat
HCL nr. 30 din 2022 – privind aprobarea Rof Consiliu
HCL nr. 29 din 2022 – privin desemnare reprezentanti comisie evaluare secretar
HCL nr. 28 din 2022 – privind acordarea unui ajutor de urgenta D-nei Chelmus Simona
HCL nr. 27 din 2022 – privind utilizarea excedentului bugetar al anului 2021
HCL nr. 26 rectificare de buget
HCL nr. 25 lotizare intravilan
HCL nr. 24 concurs director scoala
HCL nr. 23 cumparare imobil
HCL nr. 22 nota conceptuala si tema de proiectare strada patrascani
HCL nr. 21 inchidere cont de executie 2021
HCL nr. 20 atribuire directa lot 5000 mp teren
HCL nr. 19 alegere presedinte de sedinta
HCL nr. 18 din 14.02.2022 – privind modificarea organigramei si a statului nominal de functii al apratului de specialitate
HCL nr. 17 din 14.02.2022 – privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gura Vaii pe anul 2022
HCL nr. 16 Extindere retea apa potabila
– Anexa la HCL 16
HCL nr. 15 înfiintare canalizare
– Anexa la HCL 15
HCL nr. 14 modificare Anexa la HCl 128 din 2021
HCL nr. 13 aprobare POFP 2022
HCL nr. 12 aprobare Plan minoritati rome
HCL nr. 11 aprobare consum pentru parc auto
HCL nr. 10 Regulament acordare vouchere
HCL nr. 9 Nr.posturi asistenti personali
HCL nr. 8 Achizitionare Servicii Juridice
HCL nr. 7 Plan de actiune VMG
HCL nr. 6 aprobare restricții circulație
HCL nr. 5 aprobare retea școlara 2022-2023
HCL nr. 4 Introducere in domeniul privat
– Anexa la HCL nr. 4 din 2022
HCL nr. 3 Atestare apartenenta
HCL nr. 2 Reziliere Contract Pasuni
HCL nr. 1 Buget Serviciu Public