Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2024

Februarie 2024

HCL nr. 25 din 26 februarie 2024 privind aprobarea cesionării contractului de închiriere pășuni nr. 10170/08.04.2020 încheiat între Comuna Gura Văii și P.F.A. Dobrea N. Vasile
HCL nr. 24 din 26 februarie 2024 privind aprobarea Devizului General actualizat și al indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Clădire Administrativă, sat Motocești, comuna Gura Văii, județ Bacău – rest lucrări de executat”.
HCL nr. 23 din 26 februarie 2024 privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: „Lucrări de igienizare și reabilitare fațadă clădire Primărie și Cămin Cultural”.
HCL nr. 22 din 26 februarie 2024 privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Gura Văii, sat Gura Văii, județul Bacău, format din teren în suprafață de 1527 mp și anexă gospodărească în suprafața construită de 80 mp.
HCL nr. 21 in 26 februarie 2024 privind aprobarea creșterii gradului de acces la apă potabilă prin suplimentarea de branșamente individuale gratuite pentru cetățenii comunei Gura Văii.
HCL nr. 20 din 26 februarie 2024 privind aprobarea finanțării tip sprijin financiar nerambursabil depuse de unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale a comunei Gura Văii în anul 2024.
HCL nr. 19 din 26 februarie 2024 privind darea în folosință gratuită a unui spațiu cu obiecte de inventar situat în Satul Gura Văii, Strada Principală, nr. 38 A , comuna Gura Văii, județ Bacău, către Inspectoratul de Poliție al Județului Bacău – Post Poliție Gura Văii.
HCL nr. 18 din 18 februarie 2024 indreptare eroare materiala HCL 2 din 22 ianuarie 2024
HCL nr. 17 din 17 februarie 2024 privind aprobarea Buget SUP Gura Văii pe anul 2024
HCL nr. 16 din 16 februarie 2024 privind aprobarea Bugetului Local pentru anul 2024

Ianuarie 2024

HCL nr. 15 din 22 ianuarie 2024 privind aprobarea facilităților fiscale precum și categoriile de contribuabili ce beneficiază de scutiri de la plata taxelor și impozitelor locale în anul 2024.
HCL nr. 14 din 22 ianuarie 2024 privind desemnarea consilierilor locali care sa facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Panțiru Cornel, secretar general al comunei Gura Văii, pentru anul 2023
HCL nr. 13 din 22 ianuarie 2024 privind adoptarea unor măsuri administrative și bugetare pentru anul 2024
HCL nr. 12 din 22 ianuarie 2024 cu privire la Modificarea și completarea HCL nr. 142 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici în anul 2024.
HCL nr. 11 din 22 ianuarie 2024 privind alegerea președintelui de ședință.
HCL nr. 10 din 22 ianuarie 2024 privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale conform Actului Adițional nr. 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/ 06.05.2015 încheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A.
HCL nr. 9 din 22 ianuarie 2024 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui lot de teren , în suprafață de 316 mp, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 8 din 22 ianuarie 2024 privind valorificarea prin vânzare a unor bunuri scoase din funcțiune aparținând patrimoniului privat al Comunei Gura Văii.
HCL nr. 7 din 22 ianuarie 2024 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invățământ din comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2024-2025
HCL nr. 6 din 22 ianuarie 2024 Privind stabilirea drepturilor salariale ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, județul Bacău, în anul 2024
HCL nr. 5 din 22 ianuarie 2024 privind aprobarea consumului mediu pentru auto vehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniului Primăriei Gura Văii, județ Bacău, pentru anul 2024
HCL nr. 4 din 22 ianuarie 2024 privind declararea de utilitate publica de interes local a obiectivului de investiții. “EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA GURA VAII, JUDETUL BACAU,, conform C.U.nr. 22/27.12.2022 si acordul de scoatere definitivă din circuitul agricol al terenului in suprafața de 1.000 mp –extravilan arabil, identificat prin nr. cadastral 60445 – bun care aparține domeniului privat al unității administrativ – teritoriale com. Gura Văii, jud. Bacău
HCL nr. 3 din 22 ianuarie 2024 privind achiziționarea unor servicii juridice constând în consultanță juridică de specialitate, asistență juridică şi reprezentare în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Gura Văii, Primăriei Gura Văii, Consiliului local Gura Văii și Comisiei Locale de Fond Funciar Gura Văii.
HCL nr. 2 din 22 ianuarie 2024 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2023
HCL nr. 1 din 3 ianuarie 2024 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale aplicabile în anul 2024 la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău.