Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2023

Luna februarie 2023

HCL nr. 30 din 14.03.2023 Privind aprobarea Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială nr. 1 Gura Văii, comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 29 din 27.02.2023 privind aprobarea organizării, prin asociere, a evenimentului intitulat „Festivalul Istoric – Antic și Medieval” ediția a II-a.
HCL nr. 28 din 27.02.2023 privind aprobarea organizării evenimentului intitulat ” Strămutare Erou Sublocotenent Turturică Gheorghe”.
HCL nr. 27 din 27.02.2023 privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2023.
HCL nr. 26 din 27.02.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat pentru obiectivul de finanțare “Consolidare, modernizare si refuncționalizare clădire administrativă Pătrășcani”.
HCL nr. 25 din 27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Domnului Hanganu Albert.
HCL nr. 24 din 27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Domnului Vișan Marian.
HCL nr. 23 din 27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Domnului Stanciu Vasile.
HCL nr. 22 din 27.02.2023 privind aprobarea rezilierii contractului de închirieri pășuni nr. 10161/08.04.2020 încheiat intre Comuna Gura Văii și Tiron V. Viorel.
HCL nr. 21 din 27.02.2023 privind aprobarea încheierii unei Convenții Civile de Prestări Servicii.
HCL nr. 20 din 27.02.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invățământ din comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2023-2024.
HCL nr. 19 din 27.02.2023 privind utilizarea excedentului bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
HCL nr. 18 din 27.02.2023 privind aprobarea asocierii între Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local, și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv Curița Sticlărie , în vederea susținerii evenimentului sportiv „Cupa Offroad Gura Văii 2023 ”, în perioada 23-25 iunie 2023.
HCL nr. 17 din 27.02.2023 privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 16 din 27.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidarității Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teriorială Gura Văii , județul Bacău având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Gura Văii in cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS-SIIMMSS “Cod MySMIS130963.
HCL nr. 15 din 27.02.2023 cu privire la avizare și aprobare Plan Urbanistic Zonal(PUZ) pentru obiectivul „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 14 din 03.02.2023 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
HCL nr. 13 din 03.02.2023 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gura Văii pentru anul 2023.
HCL nr. 12 din 03.02.2023 privind alegerea Președintelui de ședință.

Luna ianuarie 2023

HCL nr. 11 din 31.01.2023 privind aprobarea consumului mediu pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniului Primăriei Gura Văii, județul Bacău, pentru anul 2023.
HCL nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 și persoanele condamnate , de instanțele de judecată, să presteze muncă în folosul comunității, în anul 2023.
HCL nr. 9 din 31.01.2023 cu privire la modificarea HCL nr. 118 din 21 noiembrie 2022 privind trecerea unui imobil – teren – categoria pășune, în suprafață de 10.000 mp, având nr. cadastral 62023 din domeniul public al comunei Gura Văii  în domeniul public al județului Bacău.
HCL nr. 8 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 142 din 21 decembrie 2022, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 7 din 31.01.2023 privind aprobarea principalelor manifestări artistice, culturale, sportive, educative, religioase și alte evenimente ce se vor desfășura în comuna Gura Văii în anul 2023.
HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea actualizării Documentației Economice și a Devizului General pentru obiectivul de investiții, ,,Amenajări interioare și exterioare clădire fost CAP comuna Gura Văii”.
HCL nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de stabilirea a unor forme de sprijin financiar de la Bugetul Local al comunei Gura Văii, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România situate pe raza teritorial-administrativă a Comunei Gura Văii.
HCL nr. 4 din 31.01.2023 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023.
HCL nr. 3 din 31.01.2023 privind stabilirea îndemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău, în anul 2023.
HCL nr. 2 din 31.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Panțiru Cornel, secretar general al comunei Gura Văii, pentru anul 2022.
HCL nr. 1 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilități Publice, pentru anul 2023.