Hotărâri Consiliul Local Gura Văii anul 2023

Luna decembrie 2023

HCL nr. 152 din 21 decembrie 2023 privind implementarea proiectului: „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ, ÎN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU”
HCL nr. 151 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE DE BAZĂ, ÎN COMUNA GURA VĂII, JUDEȚUL BACĂU,,
HCL nr. 150 din 21 decembrie 2023 privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2023.
HCL nr. 149 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea programării efectuării concediului de odihnă aferente Primarului și Viceprimarului Comunei Gura Văii, județul Bacău, pentru anul 2024
HCL nr. 148 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a spațiului cu destinația cabinet medical(Dispensar Uman Dumbrava) și a terenului aferent din Comuna Gura Văii, Sat Dumbrava , Strada Dealul Oanei , nr.126, Județ Bacău
HCL nr. 147 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat dupa procedurile de achizitie publica pentru obiectivul de investiții „ Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Gura Vaii, judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului
HCL nr. 146 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al Comunei Gura Văii
HCL nr. 145 din 21 decembrie 2023 privind: indexarea pentru anul 2023 a valorii contractelor de închiriere/concesiune imobile (teren/clădiri), conform prevederilor contractuale, cu 13,8 % reprezentând rata medie a inflației în ultimele 12 luni.
HCL nr. 144 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea plafoanelor si renunțarea sau anularea creanțelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie a anului;
HCL nr. 143 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2024, datorată de utilizatorii noncasnici, persoanele juridice și agenții economici din Comuna Gura Văii
HCL nr. 142 din 21 decembrie 2023 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici în anul 2024.
HCL nr. 141 din 21 decembrie 2023 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în anul 2024 pe raza comunei Gura Văii
Hotărârea nr. 140 din 04.12.2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii.

Luna noiembrie 2023

HCL nr. 139 din 29.11.2023 privind aprobarea acordării unui stimulent educațional în natură sub formă de ,,pachet dulciuri,, elevilor ce urmează cursurile Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura Văii.
HCL nr. 138 din 29.11.2023 privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Tănasă Daria, pentru obținerea unor rezultate deosebite.
HCL nr. 137 din 29.11.2023 privind abrogarea HCL nr. 70 din 28.06.2021 privind darea în folosință cu titlu gratuit a imobilului – Dispensar Uman din satul Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău către – Cabinet Medical Individual ,,Matache Luminița,, pentru prestarea de servicii medicale.
HCL nr. 136 din 29.11.2023 privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2024
HCL nr. 135 din 29.11.2023 privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea și comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită.
HCL nr. 134 din 29.11.2023 privind aprobarea Regulamentului privind promovarea acțiunilor având ca obiect transformarea amenzilor contravenționale în munca neremunerată în folosul comunității.
HCL nr. 133 din 29.11.2023 privind aprobarea procedurii privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art. 265 si 266 din Legea nr.207/2015 – Codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare.
HCL nr. 132 din 29.11.2023 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung și reorganizarea organigramei și a statului nominal de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr.131 din 29.11.2023 privind aprobarea organizării Sărbătorii Publice stabilită prin lege a Noului An și a Bugetului alocat pentru aceasta.
HCL nr. 130 din 29.11.2023 privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor Verzi din Comuna Gura Văii.
HCL nr. 129 din 29.11.2023 privind convocarea adunării proprietarilor de teren din comuna Gura Văii, în vederea desemnării unor reprezentanți ai acestora în Comisia Locală de Fond Funciar Gura Văii.
HCL nr. 128 din 20 noiembrie 2023 privind acordarea unui ajutor de urgență d-nei Cîrlan Loredana Liliana.
HCL nr. 127 din 20 noiembrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Suplimentare branșamente gratuite în cadrul proiectului alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava și Capăta din Comuna Gura Văii, Județul Bacău”.
HCL nr. 126 din 20 noiembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2023.
HCL nr. 125 din 20 noiembrie 2023 cu privire la modificarea și completarea art. 1 litera g) HCL nr. 91 din 31 iulie 2023, privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022.

Luna octombrie 2023

HCL nr. 124 din 19 octombrie 2023 privind acordarea unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii Școlii Gimnaziale nr.1 Gura Văii– unitate pilot.
HCL nr. 123 din 19 octombrie 2023 privind aprobarea modificării numărului de posturi pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
HCL nr. 122 din 19 octombrie 2023 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și ale indemnizațiilor acestora.
HCL nr. 121 din 19 octombrie 2023 privind acordarea unui drept de servitute aerian la rotirea palelor turbine și a unui drept de servitute de suprafață pentru proiecția palelor pe sol în favoarea S.C. Borzești Wind S.R.L.
HCL nr. 120 din 19 octombrie 2023 privind aprobarea implementării proiectului „Modernizarea Infrastructurii rutiere de bază din spațiul rural, in comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 119 din 19 octombrie 2023 cu privire la Modificarea și completarea HCL nr. 111 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Înființare platformă comunală pentru gunoi de grajd în comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 118 din 11 octombrie 2023 privind: atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Gura Văii, judeţul Bacău, a unui imobil(teren), în suprafață de 316 mp, situat în intravilanul amplasamentului Rotunda, comuna Gura Văii, județ Bacău.
HCL nr. 117 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investitii “Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public din comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 116 din 11 octombrie 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL nr. 115 din 11 octombrie 2023 privind îndreptarea erorii materiale apărută în cuprinsul HCL nr. 87 din 31 iulie 2023 privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Gura Văii pentru S.C. Orange România S.A., în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora
HCL nr. 114 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ,,Lucrări finisaje exterioare – Clădire fost CAP,,
HCL nr. 113 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Cămin Cultural Dumbrava – lucrări amenajări interioare/lucrări exterioare și lucrări reparații camera tehnică”
HCL nr 112 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea documumentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii ,,Camin Cultural Dumbrava – lucrari amenajari interioare/lucrari exterioare si lucrari reparatii camera tehnica,,
HCL nr. 111 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii “Înființare platformă comunală pentru gunoi de grajd în comuna Gura Văii, judetul Bacău”.
HCL nr. 110 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea de principiu a proiectului „Înființare Platformă Comunală pentru Gunoi de Grajd în Comuna Gura Văii, Județul Bacău”.
HCL nr. 109 din 11 octombrie 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „PROIECT INTEGRAT PENTRU INFIINTAREA RETELEI DE CANALIZARE A APEI MENAJERE SI MODERNIZAREA RETELEI DE APA POTABILA IN COMUNA GURA VAII, JUDETUL BACAU”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Luna septembrie 2023

HCL nr. 103 din 20 septembrie 2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Extindere retea de alimentare cu apa potabila in comuna Gura Vaii, judetul Bacau”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
HCL nr. 102 din 11 septembrie 2023 privind rectificarea bugetului local al comunei Gura Văii, județul Bacău, pe anul 2023.
HCL nr. 101 din 07 septembrie 2023 cu privire la Modificarea Anexei numărul 1 la Hotărârea Consiliului Local Gura Văii nr. 74 din 29.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Văii, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.

Luna august 2023

HCL nr. 100 din 21 august 2023 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Gura Văii în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Gura Văii și în Comisia de evaluare și asigurării a calității în învățământul preuniversitar.
HCL nr. 99 din 21 august 2023 privind aprobarea participarea Comunei Gura Văii la “Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante și eficiente din punct de vedere energetic, 2020-2024”.
HCL nr. 98 din 21 august 2023 privind aprobarea acordării finanțării nerambursabile de la Bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, situate pe raza Unității Administrativ Teritoriale a comunei Gura Văii.
HCL nr. 97 din 21 august 2023 privind aprobarea dării în administrarea, cu titlu gratuit, către Școala Gimnazială nr.1 Gura Văii a unui mijloc fix – centrală termică.
HCL nr. 96 din 21 august 2023 privind aprobarea acordării unui stimulent financiar elevei Tanasa Daria, pentru obținerea unor rezultate deosebite.
HCL nr. 95 din 21 august 2023 privind aprobarea creșterii condițiilor sanitar-veterinare în vederea prevenirii și combaterii unor boli la efectivul de ovine și caprine de pe raza comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 94 din 21 august 2023 privind unui stimulent în natură pentru elevii de pe raza comunei ce au obținut cele mai mari medii la examenele de evaluare națională , sesiunea iunie 2023.
HCL nr. 93 din 21 august 2023 privind aprobarea efectuării concediului de odihnă aferent anului 2023 de către Primarul comunei Gura Văii, tranșa a II-a.
HCL nr. 92 din 21 august 2023 privind aprobarea modificării organigramei și a statului nominal de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Gura Văii, județul Bacău.
Descarcă de aici organigrama completă.

Luna iulie 2023

HCL nr. 91 din 31 iulie 2023 – privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
HCL nr. 90 din 31 iulie 2023 – privind însușirea și aprobarea Procesului Verbal al  ședinței publice de atribuire directă a suprafețelor de pășune, proprietatea  Comunei Gura Văii, județul Bacău, Nr. 7438/27.07.2023.
HCL nr. 89 din 31 iulie 2023 – privind aprobarea Protocolului de Colaborare între Comuna Gura Văii și Asociația „Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor – ADRA România”.
HCL nr. 88 din 31 iulie 2023 – privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2023.
HCL nr. 87 din 31 iulie 2023 – privind acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a comunei Gura Văii pentru S.C. Orange România S.A. , în vederea instalării, întreținerii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare acestora.
HCL nr. 86 din 31 iulie 2023 – privind alegerea președintelui de ședință.
HCL nr. 85 din 31 iulie 2023 – privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziționarea produselor și prestarea de servicii pentru derularea Programului pentru Școli.
HCL nr. 84 din 31 iulie 2023 – privind aprobarea modului de întocmire și ținere la zi a Registrului Agricol la nivelul comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 83 din 31 iulie 2023 – privind însușirea și aprobarea documentației tehnice de dezlipire a imobilului înscris în Carte Funciară 60259 Gura Văii, situat în extravilanul comunei Gura Văii, județul Bacău.
Vezi harta anexată HCL 83/31.07.2023
HCL nr. 82 din 31 iulie 2023 – privind rezilierea contractului de închiriere pășuni nr. 10194/ 09.04.2020 încheiat între Comuna Gura Văii și I.I. Abageru T. Irina.
HCL nr. 81  din 31 iulie 2023 – privind rezilierea contractelor de închiriere pășuni nr.10176/ 08.04.2020 și nr.10178/ 08.04.2020, încheiate între Comuna Gura Văii și Cristian Constantin.
HCL nr. 80  din 31 iulie 2023 – privind rezilierea contractului de închiriere pășuni nr. 10150/ 08.04.2020 încheiat între Comuna Gura Văii și I.I. Ciubotaru Carmen.
HCL nr. 79  din 31 iulie 2023 – privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Gura Văii pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 21.08.2023/22.08.2023.
HCL nr. 78 din 31 iulie 2023 – privind stabilirea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale comuna Gura Văii   pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 07.08.2023/08.08.2023.

Luna iunie 2023

HCL nr. 77 din 12.07.2023 privind rectificarea Bugetului local pentru anul 2023.
Proiectul de hotărâre aferent HCL nr. 77 din 12.07.2023 privind rectificarea Bugetului local pentru anul 2023.

Luna iunie 2023

HCL nr. 76 din 29.06.2023 privind aprobarea tarifului de facturare al S.C. ECOSUD S.A pentru preluarea deșeurilor reciclabile în vederea sortării și tariful de facturare pentru preluarea deșeurilor biodegradabile în vederea compostării, pentru o perioadă de 6 luni.
HCL nr. 75 din 29.06.2023 privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul alin.(2) art.1, art. 2 și art. 3 ale H.C.L. nr. 3 / 31.01.2022 privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Gura Văii, județul Bacău, a surafeței de 295 mp. clădire (fost C.A.P.) situată în intravilanul satului Gura Văii, comuna Gura Văii, județul Bacău, strada Principală, nr. 28.
HCL nr. 74 din 29.06.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă potabilă în comuna Gura Văii, județul Bacău”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiţii „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.
HCL nr. 73 din 29.06.2023 privind aprobarea Devizului General și al indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ,,Construire Clădire Administrativă, sat Motocesti, comuna Gura Văii, judeţ Bacău – rest de executat.
HCL nr. 72 din 29.06.2023 privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investitii „Înființarea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar în Comuna Gura Văii, judeţul Bacău”.
HCL nr. 71 din 29.06.2023 privind aprobarea prelungirii concediului de odihnă al Primarului comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 70 din 13 iunie 2023 cu privire la modificarea și completarea HCL nr. 46 din 24.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 3.200.000 de lei pentru realizarea investiției: ”Modernizare Strada Pătrășcani în comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 69 din 13 iunie 2023 privind însușirea și aprobarea Procesului Verbal al  sedinței publice de atribuire directă a suprafețelor de pășune, proprietatea  comunei Gura Văii, județul Bacău, nr. 6218/12.06.2023.

Luna mai 2023

HCL nr. 68 din 29 mai 2023 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii nr. 46 DIN 24.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 3.200.000 de lei pentru realizarea investiției: “Modernizare Strada Pătrășcani în comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 67 din 29 mai 2023 privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptarea sponsorizării din partea Asociatiei din Drag si Dor pentru Comunitate (ADDPC).
HCL nr. 66 din 29 mai 2023 privind asocierea Comunei Gura Văii cu Județul  Bacău, în vederea cofinanţării proiectului „Alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motoceşti, Dumbrava şi Capăta, comuna Gura Văii, judeţul Bacău”
HCL nr. 65 din 29 mai 2023 cu privire la aprobare Plan Urbanistic Zonal (PUZ) pentru obiectivul „Centrală electrică eoliană – Onești – de 85 MW și racord la Stația Electrică Borzești” amplasată în Municipiul Onești și comunele Gura Văii și Helegiu.
HCL nr. 64 din 29 mai 2023 privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unor pășuni comunale, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, ca urmare a rezilierii unor contracte.
HCL nr. 63 din 29 mai 2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Suplimentare branșamente gratuite în cadrul proiectului alimentare cu apă a localităților Temelia, Păltinata, Motocești, Dumbrava, și Capăta, comuna Gura Văii, județul Bacău”
HCL nr. 62 din 29 mai 2023 privind aprobarea devizului general actualizat și al indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: ”Extindere rețea de apă potabilă și branșamente aferente satelor Temelia și Dumbrava, comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 61 din 29 mai 2023 privind aprobarea contribuției Consiliului Local Gura Văii la finanțarea activității de protecție de tip rezidențial a persoanei cu handicap, pentru anul 2023.
HCL nr. 60 din 29 mai 2023 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în comuna Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 59 din 29 MAI 2023 privind aprobarea concediilor legale anuale ale primarului și viceprimarului comunei Gura Văii, pentru anul 2023
HCL nr. 58 din 10 mai 2023 privind aprobarea contractului de sponsorizare și acceptarea sponsorizării din partea Asociația din Drag și Dor pentru Comunitate (ADDPC).
HCL nr. 57 din 10 mai 2023 privind respingerea cererii de atribuire directă a unor suprafețe de pășuni nr. de înregistrare  4830/24.04.2023 depusă de Domnul Găman Adrian.
HCL nr. 56 din 10 mai 2023 privind însușirea și aprobarea Procesului Verbal al ședinței publice de atribuire directă a suprafețelor de pășune, proprietatea comunei Gura Văii, județul Bacău, nr. 5064/02.05.2023.
HCL nr. 55 din 10 mai 2023 privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Luna aprilie 2023

HCL nr. 54 din 26.04.2023 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect pentru obiectivul de investiții ”Digitalizare în folosul cetățenilor comunei Gura Văii, jud. Bacău”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, Investiția I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local).
HCL nr. 53 din 24.04.2023 privind însușirea dispozițiilor instituite de aplicarea prevederilor articolului unic al Legii nr. 103/2023 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2022 pentru completarea art. I din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal – bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.
HCL nr. 52 din 24.04.2023 privind aprobarea instituirii și derulării la nivelul comunei Gura Văii a programului multianual de interes public „Programul Local Rabla”
HCL nr. 51 din 24.04.2023 cu privire la modificarea Hotărârii nr. 31 din 30 martie 2023 privind aprobarea regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată ale comunei Gura Văii, conform OUG nr. 34/2013.
HCL nr. 50 din 24.04.2023 privind includerea teritoriului UAT Gura Văii în parteneriatul Leader „GAL Valea Trotușului” pentru implementarea SDL cu finanțare prin PS 2023-2027.
HCL nr. 49 din 24.04.2023 privind aprobarea Convenției de colaborare între Comuna Gura Văii și Asociația de Asistență Socială și Educație.
HCL nr. 48 din 24.04.2023 privind respingerea modificării/ajustării tarifelor propuse de către S.C. Compania Romprest Service S.A., de către UAT-urile membre, parte în contractul de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport deșeuri municipale în județul Bacău nr. 180/2957/06.05.2015.
HCL nr. 47 din 24.04.2023 privind aprobarea alipirii a două imobile – terenuri(Cc), situate în satul Gura Văii, comuna Gura Văii, aparținând domeniului public al comunei Gura Văii, într-un corp funciar nou identificat cu nr. cadastral 62108, având suprafața de 1092 mp.
HCL nr. 46 din 24.04.2023 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de maxim 3.200.000 de lei pentru realizarea investiției: „Modernizare strada Pătrășcani în comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 45 din 14.04.2023 12.04.2023 privind acordarea unui drept de uz și servitude, cu titlu gratuit, pentru suprafata de 59,00mp, din terenul proprietate publică a comunei Gura Văii, in favoarea S.C. Borzești Power SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 62068
HCL nr. 44 din privind aprobarea achiziționării unui echipament it (laptop cu sisteme de operare instalate) pentru aplicațiile Dispecer 3 și accces bază de date ANCPI
HCL nr. 43 12.04.2023 privind aprobarea închirierii , prin atribuire directă, a unor pășuni comunale, aparținând domeniului privat al comunei Gura Văii, ca urmare a rezilierii unor contracte.

Luna martie 2023

HCL nr. 42 din 30.03.2023 privind aprobarea primirii dreptului de superficie cu titlu gratuit asupra unui imobil – teren aflat în domeniul privat al UAT Onești, pentru înființarea unei stații de captare – tratare – pompare, în cadrul Proiectului Integrat pentru înființarea rețelei de canalizare a apei menajere și modernizarea rețelei de apă potabilă în comuna Gura Văii, județul Bacău, finanțat prin programul Anghel Saligny.
HCL nr. 41 din 30.03.2023 privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii aflate în patrimoniul comunei Gura Văii, la data de 31.12.2022.
HCL nr. 40 din 30.03.2023 privind aprobarea cumpărării unor imobile (terenuri + construcții) situate în intravilanul satului Gura Văii, Strada C.A.P., comuna Gura Văii, județ Bacău.
HCL nr. 39 din 30.03.2023 privind însușirea contractului pentru acordarea de servicii sociale nr. 94/24.02.2023.
HCL nr. 38 din 30.03.2023 privind însușirea contractului de prestări servicii (artistice) nr. 3349/08.03.2023 pentru evenimentul intitulat “Eroul din tine”.
HCL nr. 37 din 30.03.2023 privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare, al comunei Gura Văii la 31.12.2022.
HCL nr. 36 din 30.03.2023 privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local Gura Văii nr. 99 din 05.10.2022 cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Gura Văii nr. 60/2019 privind aprobarea nomenclatorului stradal al comunei Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 35 din 30.03.2023 privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 14 din 03 februarie 2023 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exerciţiului bugetar al anului 2022.
HCL nr. 34 din 30.03.2023 privind acordarea unui drept de uz și servitute, cu titlu gratuit, pentru suprafața de 151,00 mp, din terenul proprietate publică a comunei Gura Văii, în favoarea S.C. Borzești Power SRL pentru terenul identificat cu nr. cadastral 62068.
HCL nr. 33 din 30.03.2023 cu privire la modificarea Hotărârii nr.140 din 21 decembrie 2022 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale, precum și a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local al comunei Gura Văii pentru anul 2023.
HCL nr. 32 din 30.03.2023 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei Gura Văii a unui teren situat în satul Gura Văii, Strada Principală, comuna Gura Văii, județ Bacău.
HCL nr. 31 din 30.03.2023 privind aprobarea Regulamentului privind atribuirea directă a contractelor de închiriere a pășunilor proprietate privată ale comunei Gura Văii, conform OUG nr. 34/2013.

Luna februarie 2023

HCL nr. 30 din 14.03.2023 Privind aprobarea Proiectului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unității de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială nr. 1 Gura Văii, comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 29 din 27.02.2023 privind aprobarea organizării, prin asociere, a evenimentului intitulat „Festivalul Istoric – Antic și Medieval” ediția a II-a.
HCL nr. 28 din 27.02.2023 privind aprobarea organizării evenimentului intitulat ” Strămutare Erou Sublocotenent Turturică Gheorghe”.
HCL nr. 27 din 27.02.2023 privind Rectificarea Bugetului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău pe anul 2023.
HCL nr. 26 din 27.02.2023 privind aprobarea depunerii cererii de finanțare prin Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat pentru obiectivul de finanțare “Consolidare, modernizare si refuncționalizare clădire administrativă Pătrășcani”.
HCL nr. 25 din 27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Domnului Hanganu Albert.
HCL nr. 24 din 27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Domnului Vișan Marian.
HCL nr. 23 din 27.02.2023 privind acordarea unui ajutor de urgență Domnului Stanciu Vasile.
HCL nr. 22 din 27.02.2023 privind aprobarea rezilierii contractului de închirieri pășuni nr. 10161/08.04.2020 încheiat intre Comuna Gura Văii și Tiron V. Viorel.
HCL nr. 21 din 27.02.2023 privind aprobarea încheierii unei Convenții Civile de Prestări Servicii.
HCL nr. 20 din 27.02.2023 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invățământ din comuna Gura Văii, pentru anul școlar 2023-2024.
HCL nr. 19 din 27.02.2023 privind utilizarea excedentului bugetului Serviciului de Utilități Publice al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
HCL nr. 18 din 27.02.2023 privind aprobarea asocierii între Comuna Gura Văii, prin Consiliul Local, și Federația Română de Automobilism Sportiv, prin Club Sportiv Curița Sticlărie , în vederea susținerii evenimentului sportiv „Cupa Offroad Gura Văii 2023 ”, în perioada 23-25 iunie 2023.
HCL nr. 17 din 27.02.2023 privind înființarea și delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului public pentru gestionarea câinilor fără stăpân din comuna Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 16 din 27.02.2023 privind aprobarea Protocolului de colaborare intre Ministerul Muncii si Solidarității Sociale (MMSS) si Unitatea Administrativ Teriorială Gura Văii , județul Bacău având ca obiect asigurarea colaborării interinstituționale a MMSS cu UAT Gura Văii in cadrul proiectului “HUB de servicii MMSS-SIIMMSS “Cod MySMIS130963.
HCL nr. 15 din 27.02.2023 cu privire la avizare și aprobare Plan Urbanistic Zonal(PUZ) pentru obiectivul „Înființarea unui centru de colectare a deșeurilor prin aport voluntar în Comuna Gura Văii, județul Bacău”.
HCL nr. 14 din 03.02.2023 privind utilizarea excedentului bugetului local al comunei Gura Văii rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2022.
HCL nr. 13 din 03.02.2023 privind aprobarea Bugetului Local al comunei Gura Văii pentru anul 2023.
HCL nr. 12 din 03.02.2023 privind alegerea Președintelui de ședință.

Luna ianuarie 2023

HCL nr. 11 din 31.01.2023 privind aprobarea consumului mediu pentru autovehiculele și utilajele aflate în dotarea și patrimoniului Primăriei Gura Văii, județul Bacău, pentru anul 2023.
HCL nr. 10 din 31.01.2023 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social, acordat în baza Legii nr. 416/2001 și persoanele condamnate , de instanțele de judecată, să presteze muncă în folosul comunității, în anul 2023.
HCL nr. 9 din 31.01.2023 cu privire la modificarea HCL nr. 118 din 21 noiembrie 2022 privind trecerea unui imobil – teren – categoria pășune, în suprafață de 10.000 mp, având nr. cadastral 62023 din domeniul public al comunei Gura Văii  în domeniul public al județului Bacău.
HCL nr. 8 din 31.01.2023 privind modificarea și completarea HCL nr. 142 din 21 decembrie 2022, privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire, stabilire, aplicare, încasare și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Gura Văii, județul Bacău.
HCL nr. 7 din 31.01.2023 privind aprobarea principalelor manifestări artistice, culturale, sportive, educative, religioase și alte evenimente ce se vor desfășura în comuna Gura Văii în anul 2023.
HCL nr. 6 din 31.01.2023 privind aprobarea actualizării Documentației Economice și a Devizului General pentru obiectivul de investiții, ,,Amenajări interioare și exterioare clădire fost CAP comuna Gura Văii”.
HCL nr. 5 din 31.01.2023 privind aprobarea Regulamentului de stabilirea a unor forme de sprijin financiar de la Bugetul Local al comunei Gura Văii, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România situate pe raza teritorial-administrativă a Comunei Gura Văii.
HCL nr. 4 din 31.01.2023 privind stabilirea drepturilor salariale ale asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor persoanelor cu handicap grav, pentru anul 2023.
HCL nr. 3 din 31.01.2023 privind stabilirea îndemnizației de ședință pentru membrii Consiliului Local al comunei Gura Văii, județul Bacău, în anul 2023.
HCL nr. 2 din 31.01.2023 privind desemnarea consilierilor locali care să facă parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale domnului Panțiru Cornel, secretar general al comunei Gura Văii, pentru anul 2022.
HCL nr. 1 din 31.01.2023 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului de Utilități Publice, pentru anul 2023.